• Flyer
  • Photo
  • Flyer
  • Eduardo Kac, Tesão (Horny), 1986/2016, software animation on vintage Minitel terminal. © Eduardo Kac, courtesy of the Carl & Marilynn Thoma Art Foundation, photo by Eduardo Kac.
  • Press Release and Image
  • NASAS Image

Thursday Nov 23, 2017
Notices